Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Rodzaj sprawyZatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
Wymagane
dokumenty
1. Aktualny (max z ostatnich 3 mies.) odpis z księgi wieczystej
2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
3. Protokół przyjęcia granic nieruchomości
4. Projekty podziału nieruchomości
5. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej
6. Rzuty poziome ścian - oddzieleń przeciwpożarowych lub opinia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w przypadku podziału gruntu wraz z budynkiem
7. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeśli podział dokonywany jest w oparciu o warunki w niej zawarte
8. Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalająca na podział nieruchomości - w przypadku podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
Dokumenty do
pobrania
Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości (36kB) word
Opłatybrak opłaty
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Cas załatwienia
sprawy
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Tryb odwoławczyStronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie:
- 7 dni od daty otrzymania postanowienia,
- 14 dni od daty otrzymania decyzji
Podstawa prawna- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
UwagiWydanie decyzji odbywa się dwuetapowo:
- w I etapie wydaje się postanowienie o zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (nie dotyczy podziałów dokonywanych w trybie art. 95 ustawy
o gospodarce nieruchomościami),
- w II etapie wydaje się decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości

metryczka


Wytworzył: Kamil Bębnista (3 lipca 2014)
Opublikował: Damian Facalusiak (3 lipca 2014, 14:31:38)

Ostatnia zmiana: Damian Facalusiak (10 stycznia 2020, 12:36:21)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1858