Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Rodzaj sprawyWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wymagane
dokumenty
- kopia mapy zasadniczej, lub w przypadku jej braku, kopia mapy katastralnej, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy z zaznaczeniem obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000
- graficzne przedstawienie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych (szkic)
- wstępne warunki obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i w energię elektryczną lub informacja o możliwości podłączenia określone przez właściwą jednostkę organizacyjną oraz warunki obsługi w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
Dokumenty do
pobrania
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (378kB) plik
Opłaty- opłata skarbowa za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu - 598 zł
- opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas
załatwienia
sprawy
65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, nie wliczając terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu
Tryb odwoławczydo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
Podstawa prawnaUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Uwagi-

metryczka


Wytworzył: Monika Sobczak (3 lipca 2014)
Opublikował: Damian Facalusiak (3 lipca 2014, 13:21:46)

Ostatnia zmiana: Damian Facalusiak (5 stycznia 2021, 09:30:13)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1710