zamówienie na:

Dostawa i montaż nowych opraw w instalacji oświetlenia iluminacyjnego tężni solankowej w Inowrocławiu; Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 615170-N-2020 z dnia 2020-11-24 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.61.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty z najniższą ceną (256 366,20 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (181 904,70 zł), a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną.